از بین بردن کک ومک و سایر لک ها

از بین بردن کک ومک و سایر لک ها

درمان کک و مک چگونه انجام می شود؟

Freckle-1

 

قبل از انجام هر عمل حذف کک و مک بوسیله لیزر، از متخصص پوست خود بخواهید که مشخص کند که هر یک از این خال ها پیش سرطانی و یا سرطانی هستند. خال های ریز (کک و مک) غیر معمول ممکن است بندرت اتفاق بیاَفتد اما تداخلاتی جدی هستند و همچنین باعث سرطان پوست می شوند، بنابراین ابتدا با متخصص پوست چک کنید. اگر متخصص پوست تشخیص داد که خال های بوجود آمده بروی پوست شما کک و مک است و زیان ندارند، می توانید برای حذف آنها با درمان لیزر اقدام کنید.

بهترین مسئله در مورد کک و مک این است که آنها بسیار قابل درمان با لیزر می باشند. درمان معمولا با یک نتیجه بسیار رضایت بخش به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...درمان کک و مک چگونه انجام می شود؟

از بین بردن کک ومک و سایر لک ها

remove acne

حذف کک و مک

اول، قبل از انجام هر عمل حذف کک و مک بوسیله لیزر، از متخصص پوست خود بخواهید که مشخص کند که هر یک از این خال ها پیش سرطانی و یا سرطانی هستند. خال های ریز (کک و مک) غیر معمول ممکن است بندرت اتفاق بیاَفتد اما تداخلاتی جدی هستند و همچنین باعث سرطان پوست می شوند، بنابراین ابتدا با متخصص پوست چک کنید. اگر متخصص پوست تشخیص داد که خال های بوجود آمده بروی پوست شما کک و مک است و زیان ندارند، می توانید برای حذف آنها با درمان لیزر اقدام کنید
بهترین مسئله در مورد کک و مک این است که آنها بسیار قابل درمان با لیزر می باشند. درمان معمولا با یک نتیجه بسیار رضایت بخش به پایان می رسد.

ادامه مطلب....از بین بردن کک ومک و سایر لک ها